Bayar Pay Per Klik Click PPC .atyas-bev ogehsav to atiderk ogontalpseb ayinehculop ayld ovtsders ote - utasreBreggolB

.agolb ogehsav ili atyas ogehsav s dohkod 'tatobaraz bosops ehzkat a ,akintsahcu ogodhzak asenzib eyitivzar i atnemurtsni ogonmalker evtsehcak v aidem-tenretni meyinavoz'lopsi s mayletadzi k yeletadomalker 'tahcuylkdop tehzom ayarotok ,)CPP( kilk az yotalpo s umalker teyemi reggolBCPP tkudorp ,yetes hkynmalker ayld gulsu hkynmalker mokihchsvatsop myn'labolg aysteyaylvay reggolBCPP

.pmaCesnesdA v 'tes hkihchsuyemi ,votyas-bev vest'ledalv iders anenartsorpsar tedub ayarotok ,umalker 'tavorimalker taytohk eyyrotok ,mayletadomalkeR 'tsonhzomzov teyad ehzkat pmaCesnesdA .yeletadomalker ayld ymalker otsem kak etyas mehsav an otsem ayaylvatsoderp ,dohkod yyn'letinlopod 'tavytabaraz 'tsonhzomzov mav teyad yyrotok ,tyas-bev ote - pmaCesnesdA .sifo v onnevtsdersopen aydohkirp ,emihzer monmonotva v ili )nofelet i sms ,athcop ayannortkele ,MY( etenretnI v tuyatobar eyyrotok ,votneyilk ikhzreddop ybhzuls irt ayahchsemzar ,esivres an aysteyurisukof pmaCesnesdA .atrakay'kohzD v yonnehzolopsar ,pmaCajgoJ VC iinapmok yineledzardop-senzib zi mindo aysteyaylvay yyrotok ,aisenodnI esnesdA tyas - pmaCesnesdA

.ymetsis evonso an yn'letivtsyed ,tuyavihzulsbo ino eyyrotok ,yinelvay"bo vokilk aymerv ov avtsehchsumierp eyyvokanido tuyavihcepsebo ehzkat irt esv on ,etinU reggolB i reggolBCPP mehc ,iissimok eyikosyv eyelob teyagalderp pmaCesnesdA votyas hkert iinenvars irP .eyigurd i utasreBreggolB i reggolBCPP ,pmaCesnesdA tuyahcuylkv eyyrotok ,)CPP( kcilC reP yaP votyas ovtsehzonm teyuvtsehchsus iizenodnI v ok'loT

.sdroWdA ogey az lidels elgooG othc ,met lats gahs totE .)CPP( kcilC reP yaP tyas ilivatsderp eyyrotok ,votyas hkiksrenoip zi mindo aysteyaylvay sisaO tenalP .adog 6991 enideres v imynraylupop ilats eyyrotok ,)CPP( kilk az yotalpo s votyas ayld avtsehchsumierp teyad mmus hkynhcenokseb erefs yon'lautriv v yeletadzi eyihcila Bayar Pay Per Klik Click PPC

創作者介紹
創作者 usahawan 的頭像
usahawan

Usahawanista

usahawan 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()